image image image image image image
 

ยินดีต้อนรับสู่........อบต.ทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสันตะวา ถึง บ้านสระหลวง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ้านทุ่งมหาเจริญ ถึง น้ำตกเขาตะกรุบ
   
   
 
กิจกรรมของเรา
     

 
 
 
 
 
 

นายสมชาย อุ่นที
นายก อบต.ทุ่งมหาเจริญ 
    
  เกี่ยวกับภาษี
เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี.
ภาพกิจกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเพณีท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้
ประวัติตำบล
ร้องเรียน/ร้องทุกข์