image  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย
หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว