หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นางสาวญาณินท์  พรมศร  
  ประธานสภา อบต.ทุ่งมหาเจริญ  
  นายอนงค์ จันทร์งาม  นางราตรี บัวผา นางวิไล ชัยชาติ
ส.อบต. ม.1 ส.อบต. ม.2 ส.อบต. ม.2
นายเดชปกรณ์ สมบุญญา นายสมหวัง นักลำพัน นายสันต์ อาจอ่อนศรี
ส.อบต. ม.3 ส.อบต. ม.4 ส.อบต. ม.4
นายสุวิทย์ มูลมณี  นายปรีชา กะการดี นางสาวสุธี มุ่งพันกลาง นายฉวี ภูมมา
 ส.อบต. ม.5  ส.อบต. ม.5  ส.อบต. ม.7  ส.อบต. ม.7
 นายสมพร เชื้อนาหว้า   นายสนิท ไชยุชิต   นายธีรณัฎฐ์  ธนไชยไพศาล นายสิงห์ทอง เส้นตรง
 ส.อบต. ม.8  ส.อบต. ม.8  ส.อบต. ม.9  ส.อบต. ม.9
นางสมภาร  เปล้าศรี นางนรีรัตน์ ไหลเลื่อน นายสมเดช พรมพิทักษ์
  ส.อบต. ม.10  ส.อบต. ม.11  ส.อบต. ม.11
นางเพียงใจ ชิดนอก  นายวิเชียร ฝาสันเทียะ นายน้อย วิชัยวงษ์ นายสมพร ดวงมาลา
ส.อบต. ม.12   ส.อบต. ม.12  ส.อบต. ม.13  ส.อบต. ม.14
นายรุ่งอรุณ ดื่มกลาง นายธนาวุฒิ พรมมาวัน นายทองหล่อ แก้วประพราน
 ส.อบต. ม.15  ส.อบต. ม.16  ส.อบต. ม.16
นางสมบูรณ์ คำชามา   นายสยาม ย่ำแผ่น นางจำรัส เนินทอง นางดวงจันทร์ พันธุ์สิงห์
  ส.อบต. ม.17   ส.อบต. ม.17  ส.อบต. ม.18  ส.อบต. ม.18
นายจีรัง ผุยนวล  นางบุญสวน มณีวรรณ นายเบิ้ม คำภารัตน์  นางสาวลิวัลย์ อุ่นทะเล
   ส.อบต. ม.19   ส.อบต. ม.19   ส.อบต. ม.20   ส.อบต. ม.20
นายสมจิตร หมีเอี่ยม นายศักดิ์สยาม โตทรงศักดิ์ นายสมาน ใบชา
   ส.อบต. ม.21    ส.อบต. ม.21    ส.อบต. ม.22
นายเซี่ยมทอง แก้วเกษศรี นายบุญเรือง อายุวงค์
   ส.อบต. ม.23    ส.อบต. ม.24
นายสำอาง พลล้ำ นายชมชิต เสวิสิทธิ์ นายสุวาทิน พิกุลแกม นางสาวรุ่งอรุณ เกินค้างพลู
   ส.อบต. ม.25    ส.อบต. ม.25    ส.อบต. ม.26    ส.อบต. ม.26
นางเฉลียว นิวาท นางสมจิตร์ กัญญาโพธิ์ นายจำนง สีคัดทนา นายพิเชษฐ กงพลี
   ส.อบต. ม.27    ส.อบต. ม.27    ส.อบต. ม.28    ส.อบต. ม.28
       
       
       
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 69710 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน