วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนยาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5180 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา หมู่ที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยในชุมชน และสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอุบัติภัยทางถนน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอุบัติภัยทางถนน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง โครงการฝึกอบรมรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง