วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ต.ค. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ ๒๓ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ ๒๔ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองตะขบหวาน หมู่ที่ ๑๔ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตะวา หมู่ที่ ๑๖ (ระยะทาง ๑๓๐ เมตร) ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงตะวัน หมู่ที่ ๑๙ (ระยะทาง ๑๓๐ เมตร) ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองตะขบหวาน หมู่ที่ ๑๔ (ระยะทาง ๑๓๐ เมตร) ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ (ระยะทาง ๑๒๒ เมตร) ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 5748 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง