วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 วันที่ ๒๕, ๒๖, ๒๘ และ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมหาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันตะวา (ซอย ๔) หมู่ที่ ๑๖ ตามแบบที่องค์การบริหาร่สวนตำบลทุ่งมหาเจริญกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านคีรีเขตพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงป้ายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ฉีกวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ ๑๔ และ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ฉีกวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ ๑๑, ๑๕ และ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ ๑, ๔, ๕, ๗ และ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองตะเคียนชัย หมู่ที่ ๕ (ระยะทาง ๓๐๐ เมตร) ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีคัดเลือก
30  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับเจริญ หมู่ที่ ๗ (ระยะทาง ๒๔๗ เมตร) ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีคัดเลือก