วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้าย โครงการรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาทำอาหารว่าง โครงการรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อตาข่ายตักลูกน้ำ โครงการรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยช้างป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องเล่น) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๑๘๐ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านด่านชัยพัฒนา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง