วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2565
จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมวโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมวโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
เช็คระยะ บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 9792 สระแก้ว ระยะ 100,000 กิโลเมตร
4  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขประจำครุภัณฑ์ที่ ๔๑๔ ๕๖ ๐๕๓ และเครื่องพิมพ์ หมายเลขประจำครุภัณฑ์ที่ ๔๗๘ ๖๓ ๐๔๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๕๑๘๐ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสที่ไร้ที่พึ่ง หมู่ที่ 13 บ้านชัยพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสที่ไร้ที่พึ่ง หมู่ที่ 26 บ้านคีรีเขตพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสที่ไร้ที่พึ่ง หมู่ที่ 20 บ้านไร้เหนือพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง