โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านซับเจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565      
 
 
 

 

 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ...

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ตามนะโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

โครงการกาชาดรวมใจสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 ...

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน...


โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ...

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ตามนะโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

โครงการกาชาดรวมใจสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 ...

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน...

พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของเกษตรกร...

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทุ่งมหาเจริญ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย...

 

 
 
20 มิ.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ เรื่องรับสมัครบุคคล เพื่อสรร...
16 มิ.ย. 2565 เรื่อง การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการหรือทุพพล...
8 เม.ย. 2565 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
29 มี.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิท...
29 มี.ค. 2565 ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง
10 มี.ค. 2565 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
28 ต.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านซับเ...
2 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านด่านชัยพ...
25 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านแสนสุข ห...
15 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกค...
15 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส...
18 พ.ย. 2564 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านชัยมงคลเจริญลาภ – สายบ้าน...
3 ก.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสันตะวา - สายบ้...
18 พ.ค. 2563 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธ...
20 เม.ย. 2563 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีปร...
16 เม.ย. 2563 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ความจุไม...
Loading...
 
 
 
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A
Social Network
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 366449 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน