หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.พ. 2566    พรบ.การขุดดินและถมดิน-พ.ศ.2543 1
  14 ก.พ. 2566    พรบ.ควบคุมอาคาร-พ.ศ.2522 0
  14 ก.พ. 2566    พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-พ.ศ.2562 0
  14 ก.พ. 2566    ระเบียบช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่-ฉบับที่-2-พ.ศ.2561 1
  14 ก.พ. 2566    ระเบียบรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน-การฝากเงิน-และการตรวจเงิน-ฉบับที่-4-พ.ศ.2561 0
  15 ธ.ค. 2565    ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ 9
  16 มิ.ย. 2565    กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 120
  16 มิ.ย. 2565    กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับ2) พ.ศ.2564 74
  30 มิ.ย. 2563    พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 182
  30 มิ.ย. 2563    พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 180

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 411484 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน