โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ ดำเนินการจัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) เพื่อจัดสร้างป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ

(2) เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

(3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน