โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย


วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565
นางสาวญาณินท์ พรมศร
นายอนุวัฒน์ พันธุเวช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ
1.เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 5 ราย
2.เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย(วาตภัยด้านพืชและบ้านเรือนเสียหาย)
ผู้ประสบเหตุสาธารณภัย(วาตภัยด้านพืช จำนวน 2 ราย)
ผู้ประสบเหตุสาธารณภัย(วาตภัยด้านบ้านเรือนเสียหาย จำนวน 6 ราย)
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือประชาชน
...........