หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 สภา อบต.

 

นายสมเดช พรมพิทักษ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.080-6604439

 

นายขรรค์ชัย  สีหะวงษ์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.089-8808186

 

นายอนุวัฒน์  พันธุเวช

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.081-2294239

นายอนงค์  จันทร์งาม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1

โทร.080-6435625

นายอำนวย  แสนกล้า

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2

โทร.083-3084642

นายเดชปกรณ์  สมบุญญา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3

โทร.098-8312468

นายขวัญประชา  หมื่นแสน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4

โทร.082-9894048

นางวาสนา  มุ่งปั่นกลาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5

โทร.063-1913372

นายขรรค์ชัย  สีหะวงษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6

โทร.089-8808186

นายสำเริง  ภูมมา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7

โทร.087-8201475

นางสาวปราณี  เค้าแก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8

โทร.085-2831402

นางพิกุลทอง  กองพิลา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9

โทร.061-5573067

นางสมภาร  เปล้าศรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10

โทร.087-1146982

นายสมเดช พรมพิทักษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 11

โทร.080-6604439

นายบุญยงศักดิ์  เพชรเครือ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 12

โทร.094-9753262

นายน้อย  วิชัยวงษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 13

โทร.092-4951288

นายสุธิยน  สีโถ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 14

โทร.084-7747904

นายรุ่งอรุณ  ดื่มกลาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 15

โทร.062-5343958

นายธนาวุฒิ  พรมมาวัน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 16

โทร.080-1006164

นายสายนต์  ใจญา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 17

โทร.082-8607052

นายเสถียร  เหล่าพิลัย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 18

โทร.065-4544314

นายไพบูลย์  เศษอาจ

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 19

โทร.089-9655479

นายเบิ้ม  คำภารัตน์

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 20

โทร.089-5439550

นางศรีนวล  ราชธานี

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 21

โทร.091-2324080

นางสาวพัชรี  โพธิ์ทอง

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 22

โทร.081-8196201

นายเกรียงศักดิ์  วังคำ

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 23

โทร.080-1006477

นายบุญเรือง  อายุวงค์

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 24

โทร.0810043173

     

นายสำอาง  พลล้ำ

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 25

โทร.080-7536966

นายชวลิต  พุทธา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 26

โทร.084-87331239

นายสำเริง  ไชยสุทธิ์

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 27

โทร.061-6733246

นางสาวนันทินี  อุ่นทองศิริ

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 28

โทร.064-8840226

   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 441738 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน